You are here :


งานวิจัย

ชื่องานวิจัย ชื่อเจ้าของผลงาน หน่วยงาน ประจำปี เอกสาร
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องโทนโคราช สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาดนตรีพื้นบ้าน วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
Development of multimedia for self-learning Tonekorat story For students At professional certificate Department of Folk Music Nakhon Ratchasima College of Dramatic Arts
นางสาวคีตารัก ร่มโพธิ์ นายสมพร ทองสีเขียว นายประภาษ วิสันเทียะ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 2566
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องโทนโคราช สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาดนตรีพื้นบ้าน วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องโทนโคราช สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาดนตรีพื้นบ้าน วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
56
ลงสรงนาฏดนตรี : นาฏศิลป์สร้างสรรค์ การราลงสรงจากละครราสู่ลิเก
Long Song Natadontree: Creative Dance of Long Song from Thai Classical Dance - drama to Li-kay
นายกฤษณะ สายสุนีย์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 2565
ลงสรงนาฏดนตรี : นาฏศิลป์สร้างสรรค์ การราลงสรงจากละครราสู่ลิเก
140
การสร้างสรรค์เดี่ยวระนาดทุ้มเพลงตามกวาง 3 ชั้น เพื่อพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและสร้างรายได้เชิงพื้นที่เป็นการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ
The creative ranadthum phelng tam kwang sam chan to transfer knowledge to professional thai musicians order to develop arts and culture and create spatial income as a solution to inequality
นายฐิตินนท์ ผุลละศิริ คณะศิลปนาฎดุริยางศ์ 2565
การสร้างสรรค์เดี่ยวระนาดทุ้มเพลงตามกวาง 3 ชั้น เพื่อพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและสร้างรายได้เชิงพื้นที่เป็นการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ
103
องค์ความรู้ภูมิปัญญาการสืบทอดและถ่ายทอดกระบวนการแสดงประกอบท่าทางของตัวละครฝ่ายจีนในละครพันทางเรื่องราชาธิราช
The Body of Knowledge, Conveying Wisdom, and Methods of Performative Process upon Chinese Characters Gesture in Lakhorn Phanthang Entitled “Rajathiraj”
นายภุมรินทร์ มณีวงษ์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 2565
องค์ความรู้ภูมิปัญญาการสืบทอดและถ่ายทอดกระบวนการแสดงประกอบท่าทางของตัวละครฝ่ายจีนในละครพันทางเรื่องราชาธิราช
73
วงดนตรีจีนมูลนิธิไตรสรณะพุทธสมาคมในสังคมวัฒนธรรม คนไทยเชื้อสายจีน จังหวัดชลบุรี
CHINESE MUSIC ENSEMBLE OF THAI SARANA BUDDHIST FOUNDATION IN CHONBURI THAI CHINESE CULTURE
นายอภิชัย ลิ่มทวีเกียรติกุล วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 2565
วงดนตรีจีนมูลนิธิไตรสรณะพุทธสมาคมในสังคมวัฒนธรรม คนไทยเชื้อสายจีน จังหวัดชลบุรี
79
การสร้างสรรค์จิตรกรรมภาพทิวทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ด้วยเทคนิคสีนํ้ามัน
OIL PAINTING RATTANAKOSIN ISLAND ON CANVAS
ผศ.สุทธาสินีย์ สุวุฒโฑ คณะศิลปวิจิตร 2565
การสร้างสรรค์จิตรกรรมภาพทิวทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ด้วยเทคนิคสีนํ้ามัน
46
การศึกษาพิธีกรรมและความเชื่อเรื่องศาลในชุมชนลาวเวียง อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
Ceremonies and Beliefs of Shrine in study case of Lao Wient, Bang pla ma District, Suphanburi Province.
นางสาวสุนันทา เงินไพโรจน์ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 2565
การศึกษาพิธีกรรมและความเชื่อเรื่องศาลในชุมชนลาวเวียง อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
66
การพัฒนารูปแบบการเรียนออนไลน์ตามแนวทางคอนสตรั๊คติวิสม์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบูรณาการ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Development of an online learning model by constructivism approach to develop integrated thinking skills for Bunditpatanasilpa’s students
นางฐปนี ภูมิพันธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 2565
การพัฒนารูปแบบการเรียนออนไลน์ตามแนวทางคอนสตรั๊คติวิสม์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบูรณาการ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
68
การแปรรูปหนังหมักเกลือเพื่อเพิ่มรายได้ให้ผู้ผลิตเครื่องดนตรีประเภทกลอง ชุมชนตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
PROCESSING OF SALT-FERMENTED LEATHER TO INCREASE INCOME FOR DRUM-TYPE INSTRUMENT MANUFACTURERS IN EKKARAT SUB-DISTRICT, PA MOK DISTRICT, ANG THONG PROVINCE
ผศ.ดร.วิทยา ศรีผ่อง คณะศิลปนาฎดุริยางศ์ 2565
การแปรรูปหนังหมักเกลือเพื่อเพิ่มรายได้ให้ผู้ผลิตเครื่องดนตรีประเภทกลอง ชุมชนตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
127
หนังสือภาพสร้างสรรค์ผ่านนิทานพื้นบ้านไทย เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้
Children’s book from Thai folk tale with Woodcut
ผศ.กาญจนา ชลสุวัฒน์ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 2565
หนังสือภาพสร้างสรรค์ผ่านนิทานพื้นบ้านไทย เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้
105
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านศิลปะการแสดง เพื่อยกระดับคุณภาพสังคมอย่างยั่งยืน จังหวัดนครปฐม
Research and innovation in performing arts to raise the quality of society sustainably Nakhon Pathom Province
รศ.ดร.จินตนา สายทองคำ นายณรงค์ฤทธิ์ เชาว์กรรม และนางสาวพิมพิกา มหามาตย์ คณะศิลปนาฎดุริยางศ์ 2565
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านศิลปะการแสดง เพื่อยกระดับคุณภาพสังคมอย่างยั่งยืน จังหวัดนครปฐม
108
การแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช : นวัตกรรมการแสดง นาฏศิลป์สร้างสรรค์จากศาสตร์การแสดงละครเวที และศาสตร์การแสดงนาฏศิลป์ไทย
The Performance to Honor King Narai the Great : Innovative Dance Creation from the Art of Stage Performance and Thai Traditional Dance
นายภูกิจ พาสุนันท วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 2565
การแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช : นวัตกรรมการแสดง นาฏศิลป์สร้างสรรค์จากศาสตร์การแสดงละครเวที และศาสตร์การแสดงนาฏศิลป์ไทย
126
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ตามแนวคิดการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
The Development of a learning Management Model to Enhance Good Citizenship characteristics on a Social-service based Instructional Concepts for Undergraduate Students
ดร.ปรเมศวร์ พืชผักหวาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2565
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ตามแนวคิดการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
97
บทบาทของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปเยาวชนและชุมชนในการพัฒนาทักษะการคิดด้านบวก โดยใช้กิจกรรมพัฒนาคลื่นสมองด้วยดนตรีและคำพูดด้านบวก เพื่อพัฒนาตนเองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
Roles of students of the College of Dramatic Arts, youth and the elderly in the community in skill development positive thinking using music brainwave development and positive words To develop themselves and promote the quality of life for the elderly
นางสาวอันน์เกตุ พงศ์เพ็ชร์ นายพิชาญ พรหมสมบัติ และนายทรงเกียรติ สีสุดทา วิทยาลัยนาฏศิลป 2565
บทบาทของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปเยาวชนและชุมชนในการพัฒนาทักษะการคิดด้านบวก โดยใช้กิจกรรมพัฒนาคลื่นสมองด้วยดนตรีและคำพูดด้านบวก เพื่อพัฒนาตนเองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
113
การพัฒนาแอพพลิเคชันดนตรีพื้นบ้านอีสาน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านอีสาน
The Development of an application Isan folk music on the Android operating system for Learning
ดร.โยธิน พลเขต วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 2565
การพัฒนาแอพพลิเคชันดนตรีพื้นบ้านอีสาน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านอีสาน
79
การพัฒนาโมเดลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
The development of online professional teacher training supervision model to enhance instructional competency for pre-service teacher in Bunditpatanasilpa Institute
นายณัฐวุฒิ ภูมิพันธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 2565
การพัฒนาโมเดลการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
128
การส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยวัฒนธรรมการบริหารที่สนับสนุน การอนุรักษ์ บูรณาการและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางศิลปกรรม
Creative economy that comes from a management culture that preserves, integrates and inherits artistic wisdom
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีวัฒน์ จิตติเวทย์กุล วิทยาลัยช่างศิลป 2565
การส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยวัฒนธรรมการบริหารที่สนับสนุน การอนุรักษ์ บูรณาการและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางศิลปกรรม
307
การสร้างสรรค์จิตรกรรมภาพทิวทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ด้วยเทคนิคสีนํ้ามัน
OIL PAINTING RATTANAKOSIN ISLAND ON CANVAS
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธาสินีย์ สุวุฒโฑ คณะศิลปวิจิตร 2565
การสร้างสรรค์จิตรกรรมภาพทิวทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ด้วยเทคนิคสีนํ้ามัน
484
บทบาทของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปเยาวชนและชุมชนในการพัฒนาทักษะการคิดด้านบวก โดยใช้กิจกรรมพัฒนาคลื่นสมองด้วยดนตรีและคำพูดด้านบวก เพื่อพัฒนาตนเองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
Roles of students of the College of Dramatic Arts, youth and the elderly in the community in skill development positive thinking using music brainwave development and positive words To develop themselves and promote the quality of life for the elderly
อันน์เกตุ พงศ์เพ็ชร์, พิชาญ พรหมสมบัติ และทรงเกียรติ สีสุดทา วิทยาลัยนาฏศิลป 2565
บทบาทของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปเยาวชนและชุมชนในการพัฒนาทักษะการคิดด้านบวก โดยใช้กิจกรรมพัฒนาคลื่นสมองด้วยดนตรีและคำพูดด้านบวก เพื่อพัฒนาตนเองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
321
ลงสรงนาฏดนตรี : นาฏศิลป์สร้างสรรค์ การราลงสรงจากละครราสู่ลิเก
Long Song Natadontree : Creative Dance of Long Song from Thai Classical Dance - drama to Li-kay
กฤษณะ สายสุนีย์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 2565
ลงสรงนาฏดนตรี : นาฏศิลป์สร้างสรรค์ การราลงสรงจากละครราสู่ลิเก
390