You are here :


การจัดการองค์ความรู้ (KM)

ชื่อองค์ความรู้ (KM) ชื่อเจ้าของผลงาน หน่วยงาน ประจำปี เอกสาร
พี้นฐานลายไทย ตอนที่ 4 โดย อ.เสน่ห์ หลวงสุนทร นายเสน่ห์ หลวงสุนทร วิทยาลัยช่างศิลป 2565
พี้นฐานลายไทย ตอนที่ 4 โดย อ.เสน่ห์ หลวงสุนทร
26
พี้นฐานลายไทย ตอนที่ 3 โดย อ.เสน่ห์ หลวงสุนทร นายเสน่ห์ หลวงสุนทร วิทยาลัยช่างศิลป 2565
พี้นฐานลายไทย ตอนที่ 3 โดย อ.เสน่ห์ หลวงสุนทร
16
พี้นฐานลายไทย ตอนที่ 2 โดย อ.เสน่ห์ หลวงสุนทร นายเสน่ห์ หลวงสุนทร วิทยาลัยช่างศิลป 2565
พี้นฐานลายไทย ตอนที่ 2 โดย อ.เสน่ห์ หลวงสุนทร
21
พี้นฐานลายไทย ตอนที่ 1 โดย อ.เสน่ห์ หลวงสุนทร นายเสน่ห์ หลวงสุนทร วิทยาลัยช่างศิลป 2565
พี้นฐานลายไทย ตอนที่ 1 โดย อ.เสน่ห์ หลวงสุนทร
20
สอนวิชากายวิภาคด้วยเพลง นายนิมิตร รอดรับบุญ วิทยาลัยช่างศิลป 2565
สอนวิชากายวิภาคด้วยเพลง
26
วาดภาพเหมือนบุคคล ด้วยเทคนิคชาร์โคล นายณัฐวุฒิ แต่งวัฒนไพบูลย์ คณะศิลปวิจิตร 2565
วาดภาพเหมือนบุคคล ด้วยเทคนิคชาร์โคล.
246
แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี กีรตยา สุนทรชาตะพงศ์ - 2564
แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี.
203
การสร้างนวัตกรรมเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนรำเพลงช้า-เพลงเร็ว วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 2563
การสร้างนวัตกรรมเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนรำเพลงช้า-เพลงเร็ว.การสร้างนวัตกรรมเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนรำเพลงช้า-เพลงเร็ว.
294
การวาดเส้นด้วยเศษผงใส้ดินสอ สักชาติ ศรีสุข, บุญพาด ฆังคะมะโน, กิตติ บุญมี, บุญฤทธิ์ พูนพนิช คณะศิลปวิจิตร 2563
การวาดเส้นด้วยเศษผงใส้ดินสอ.
373
เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพ โดยการอ้างอิงจากภาพด้าน สำหรับนักศึกษาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปวิจิตร 2563
เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพ โดยการอ้างอิงจากภาพด้าน สำหรับนักศึกษาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ.
231
เทคนิคการเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 2563
เทคนิคการเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น.
434
เทคนิคการเขียนสีน้ำจากรูปทรงเลขาคณิต ภัทรพร เลี่ยนพานิช คณะศิลปวิจิตร 2563
เทคนิคการเขียนสีน้ำจากรูปทรงเลขาคณิต.
143
การจัดการองค์ความรู้การพากย์-เจรจาในการแสดงโขน วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 2563
การจัดการองค์ความรู้การพากย์-เจรจาในการแสดงโขน.
403
เทคนิคกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 2563
เทคนิคกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom.
217
เทคนิคการปรับพื้นฐานการบรรเลงฆ้องวงใหญ่ให้ประสบผลสำเร็จ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 2563
เทคนิคการปรับพื้นฐานการบรรเลงฆ้องวงใหญ่ให้ประสบผลสำเร็จ.
124
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ STEAM Education เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนด้วย CDASP Model วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 2563
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ STEAM Education เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนด้วย CDASP Model.
441
ภาพพิมพ์เทคนิคจารเข็ม (Drypoint) ในกระบวนการของภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio process) ประภาส ชวนเชย วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 2563
ภาพพิมพ์เทคนิคจารเข็ม (Drypoint) ในกระบวนการของภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio process).
135
เทคนิคการเขียนสีบนแผ่นไม้อัด วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 2563
เทคนิคการเขียนสีบนแผ่นไม้อัด.
394
การปรับมาตรฐานท่ารำพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 1 โขนพระที่เข้าใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 2563
การปรับมาตรฐานท่ารำพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 1 โขนพระที่เข้าใหม่.
134
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับเครื่องปั้นดินเผาโมคลาน วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 2563
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับเครื่องปั้นดินเผาโมคลาน.
227