You are here :


การจัดการองค์ความรู้ (KM)

ชื่อองค์ความรู้ (KM) ชื่อเจ้าของผลงาน หน่วยงาน ประจำปี เอกสาร
พี้นฐานลายไทย ตอนที่ 4 โดย อ.เสน่ห์ หลวงสุนทร นายเสน่ห์ หลวงสุนทร วิทยาลัยช่างศิลป 2565
พี้นฐานลายไทย ตอนที่ 4 โดย อ.เสน่ห์ หลวงสุนทร
43
พี้นฐานลายไทย ตอนที่ 3 โดย อ.เสน่ห์ หลวงสุนทร นายเสน่ห์ หลวงสุนทร วิทยาลัยช่างศิลป 2565
พี้นฐานลายไทย ตอนที่ 3 โดย อ.เสน่ห์ หลวงสุนทร
28
พี้นฐานลายไทย ตอนที่ 2 โดย อ.เสน่ห์ หลวงสุนทร นายเสน่ห์ หลวงสุนทร วิทยาลัยช่างศิลป 2565
พี้นฐานลายไทย ตอนที่ 2 โดย อ.เสน่ห์ หลวงสุนทร
30
พี้นฐานลายไทย ตอนที่ 1 โดย อ.เสน่ห์ หลวงสุนทร นายเสน่ห์ หลวงสุนทร วิทยาลัยช่างศิลป 2565
พี้นฐานลายไทย ตอนที่ 1 โดย อ.เสน่ห์ หลวงสุนทร
28
สอนวิชากายวิภาคด้วยเพลง นายนิมิตร รอดรับบุญ วิทยาลัยช่างศิลป 2565
สอนวิชากายวิภาคด้วยเพลง
33
วาดภาพเหมือนบุคคล ด้วยเทคนิคชาร์โคล นายณัฐวุฒิ แต่งวัฒนไพบูลย์ คณะศิลปวิจิตร 2565
วาดภาพเหมือนบุคคล ด้วยเทคนิคชาร์โคล.
258
การประดิษฐ์ลิ่นปี่ใต้ ของนายอำนาจ นุ่นเอียด นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา2563 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 2564
การประดิษฐ์ลิ่นปี่ใต้ ของนายอำนาจ นุ่นเอียด
6
แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี กีรตยา สุนทรชาตะพงศ์ - 2564
แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี.
215
การสร้างนวัตกรรมเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนรำเพลงช้า-เพลงเร็ว วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 2563
การสร้างนวัตกรรมเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนรำเพลงช้า-เพลงเร็ว.การสร้างนวัตกรรมเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนรำเพลงช้า-เพลงเร็ว.
311
การวาดเส้นด้วยเศษผงใส้ดินสอ สักชาติ ศรีสุข, บุญพาด ฆังคะมะโน, กิตติ บุญมี, บุญฤทธิ์ พูนพนิช คณะศิลปวิจิตร 2563
การวาดเส้นด้วยเศษผงใส้ดินสอ.
385
เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพ โดยการอ้างอิงจากภาพด้าน สำหรับนักศึกษาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปวิจิตร 2563
เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพ โดยการอ้างอิงจากภาพด้าน สำหรับนักศึกษาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ.
261
เทคนิคการเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 2563
เทคนิคการเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น.
446
เทคนิคการเขียนสีน้ำจากรูปทรงเลขาคณิต ภัทรพร เลี่ยนพานิช คณะศิลปวิจิตร 2563
เทคนิคการเขียนสีน้ำจากรูปทรงเลขาคณิต.
164
การจัดการองค์ความรู้การพากย์-เจรจาในการแสดงโขน วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 2563
การจัดการองค์ความรู้การพากย์-เจรจาในการแสดงโขน.
412
เทคนิคกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 2563
เทคนิคกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom.
224
เทคนิคการปรับพื้นฐานการบรรเลงฆ้องวงใหญ่ให้ประสบผลสำเร็จ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 2563
เทคนิคการปรับพื้นฐานการบรรเลงฆ้องวงใหญ่ให้ประสบผลสำเร็จ.
133
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ STEAM Education เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนด้วย CDASP Model วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 2563
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ STEAM Education เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนด้วย CDASP Model.
451
ภาพพิมพ์เทคนิคจารเข็ม (Drypoint) ในกระบวนการของภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio process) ประภาส ชวนเชย วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 2563
ภาพพิมพ์เทคนิคจารเข็ม (Drypoint) ในกระบวนการของภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio process).
147
เทคนิคการเขียนสีบนแผ่นไม้อัด วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 2563
เทคนิคการเขียนสีบนแผ่นไม้อัด.
409
การปรับมาตรฐานท่ารำพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 1 โขนพระที่เข้าใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 2563
การปรับมาตรฐานท่ารำพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 1 โขนพระที่เข้าใหม่.
145