You are here :


วิทยานิพนธ์

ชื่อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้แต่ง ประจำปี เอกสาร
กระบวนการสร้างปี่ในของช่างณรงค์ศักดิ์ ตรีเพ็ชร์
THE TECHNICAL PROCESS OF MAKING THE PI NAI BY NARONGSAK TRIPETCH
คงศักดิ์ ทองกี่ 2565
กระบวนการสร้างปี่ในของช่างณรงค์ศักดิ์ ตรีเพ็ชร์
281
ละครแก้บน ในจังหวัดนครปฐม
THE VOTIVE OFFERING THAI TRADITIONAL DANCE IN NAKHON PATHOM PROVINCE
วีณา เรี่ยวแรง 2565
ละครแก้บน ในจังหวัดนครปฐม
219
รำเชิดฉิ่งของตัวพระในการแสดงโขน
THE CHOREOGRAPHY IN CHOET CHING OF MALE CHARACTER IN THE KHON
ชณัฐกร แตงอ่อน 2565
รำเชิดฉิ่งของตัวพระในการแสดงโขน
225
ฟ้อนม่านมุยเซียงตา: นาฏศิลป์คุ้มพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
FON MAN MUI SIANG TA: A THAI CLASSICAL DANCE FROM THE ROYAL RESIDENCE OF PRINCESS CONSORT DARA RASAMI
ภูรดา ธีระวิทย์ 2565
ฟ้อนม่านมุยเซียงตา: นาฏศิลป์คุ้มพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
211
บทบาทและกระบวนท่าราของนางเม้ยมะนิกในละครพันทางเรื่องราชาธิราช
THE ROLE AND CHOREOGRAPHY OF NANG MOEI MA-NIK CHARACTER IN THE PHANTHANG DANCE-DRAMA BASED ON THE RACHATHIRAT EPIC
พิศมัย ชานิบท 2565
บทบาทและกระบวนท่าราของนางเม้ยมะนิกในละครพันทางเรื่องราชาธิราช
155
กลวิธีกระบวนท่ารำตัวนางในการแสดงละครในและละครนอกแบบหลวง
PERFORMING TECHNIQUES IN THE CHOREOGRAHPY OF FEMALE CHARACTERS IN THE LAKHON NAI AND THE LAKHON NOK BAEB LUANG
นพวดี ไชยรัตน์ 2565
กลวิธีกระบวนท่ารำตัวนางในการแสดงละครในและละครนอกแบบหลวง
161
ฟ้อนตังหวาย: พัฒนาการและการสืบทอดการแสดงพื้นบ้านอีสาน
FON TANG WAI: DEVELOPMENT AND INHERITANCE OF THE ISAN FOLK PERFORMANCE
พิชิต ทองชิน 2564
ฟ้อนตังหวาย: พัฒนาการและการสืบทอดการแสดงพื้นบ้านอีสาน
115
กลวิธีการบรรเลงระนาดเอกประเภทเพลงรัวของครูไชยยะ ทางมีศรี
THE RANAT EK PERFORMANCE PRACTICES IN RUA BY CHAIYA THANGMISI
เอกพจน์ ฉุนจุ้ย 2564
กลวิธีการบรรเลงระนาดเอกประเภทเพลงรัวของครูไชยยะ ทางมีศรี
103
การขับร้องเพลงหน้าพาทย์ในการแสดงละครดึกดำบรรพ์ เรื่อง พระยศเกตุ
THAI CLASSICAL SINGING IN THE NAPHAT PIECE FOR THE LAKHON DUEKDAMBAN IN THE PHRA YOTSAKET EPIC
ณิชกานต์ บุญดล 2564
การขับร้องเพลงหน้าพาทย์ในการแสดงละครดึกดำบรรพ์ เรื่อง พระยศเกตุ
146
แนวคิดการประดิษฐ์ท่าราเพลงหน้าพาทย์เสมอของตัวลิง
THE CONCEPT OF CREATING THE NAPAHT CHOREOGRAPHY OF THE SIMIAN KHON CHARACTER IN SA-MOE
ธณาวุฒิ อ้นวงษ์ 2564
แนวคิดการประดิษฐ์ท่าราเพลงหน้าพาทย์เสมอของตัวลิง
113
ผลงานเพลง ครูสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ (ศิลปินแห่งชาติ) จากบทพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
MUSICAL WORKS OF SIRICHAICHARN FACHAMROON (NATIONAL ARTIST OF THAILAND) BASED ON THE ROYAL LYRICS OF HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN OF THAILAND
ฤทธิพร แก้วดี 2564
ผลงานเพลง ครูสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ (ศิลปินแห่งชาติ) จากบทพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
134
บทบาทยักษ์กุมารในการแสดงโขน
ROLE OF THE CHILD-DEMON CHARACTER IN KHON PERFORMANCE
ชานนท์ ทัสสะ 2564
บทบาทยักษ์กุมารในการแสดงโขน
135
การดำเนินทำนองปี่ใน ประเภทเพลงสามชั้น ทางครูปี๊บ คงลายทอง (ศิลปินแห่งชาติ)
MUSICAL REALISATION OF THE PI NAI FOR SAM CHAN MUSIC GENRE IN THE STYLE OF PEEP KHONGLAITHONG (NATIONAL ARTIST OF THAILAND)
ณัฏฐ์พัชร์ สนธิธรรม 2564
การดำเนินทำนองปี่ใน ประเภทเพลงสามชั้น ทางครูปี๊บ คงลายทอง (ศิลปินแห่งชาติ)
118
การว่าดอกด้วยเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย
THE WA-DOK BY STRINGED INSTRUMENTS IN THAI STRING ENSEMBLE
ณัฐพิมล เพ็ชยะมาตร์ 2564
การว่าดอกด้วยเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย
135
จิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย ผ่านภาพลักษณ์ทางศิลปะบำบัดจิต
THE SPIRIT OF THAINESS THROUGH THE VISUAL IMAGE OF “ART THERAPY”
สายอักษร รักคง 2564
จิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย ผ่านภาพลักษณ์ทางศิลปะบำบัดจิต
84
วัตถุแห่งความทรงจาของความทุกข์
THE OBJECT OF SORROW
พงษ์พิสุทธิ์ รัตนวิเชียร 2564
วัตถุแห่งความทรงจาของความทุกข์
132
โลกเสมือนแห่งสภาวะเด็กติดเกม
THE VIRTUAL WORLD OF YOUTH WITH GAMING DISORDER
ภัทรพล เกิดปรางค์ 2564
โลกเสมือนแห่งสภาวะเด็กติดเกม
84
สัญญะแห่งความรักความอบอุ่น
SYMBOL OF LOVE AND WARMTH
อัปสร นุชเปลี่ยน 2564
สัญญะแห่งความรักความอบอุ่น
69
นาฏยประดิษฐ์ฟ้อนอีสาน นายทองจันทร์ สังฆะมณี
CHOREOGRAPHY OF I-SAN DANCE BY THONGCHAN SUNGKHAMANEE
สมฤดี ชานิ 2564
นาฏยประดิษฐ์ฟ้อนอีสาน นายทองจันทร์ สังฆะมณี
114
สุนทรียะแห่งความรักความอบอุ่นในครอบครัว
AESTHETICS OF LOVE AND WARMTH IN THE FAMILY
ลาภ อำไพรัตน์ 2564
สุนทรียะแห่งความรักความอบอุ่นในครอบครัว
112