You are here :


สื่อการเรียนรู้

สาธิตเป่าโหวด ลายลมพัดพร้าว # 2 ตามโน้ตพร้อมแบบฝึกด้วยตัวเอง

15 / 24/01/2567

EP.2 สาธิตการเป่าโหวด ลายลมพัดพร้าว โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน พลเขต วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด...

ADMIN BPI
หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

สาธิตการเป่าโหวด ลายลมพัดพร้าว

17 / 24/01/2567

EP.1 สาธิตการเป่าโหวด ลายลมพัดพร้าว โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน พลเขต วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด...

ADMIN BPI
หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

การดีดพิณเบสพื้นบ้านอีสาน

24 / 24/01/2567

สื่อการเรียนออนไลน์ การดีดพิณเบสพื้นบ้านอีสาน รายวิชา พิณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน พลเขต สาขาวิชาศิลป...

ADMIN BPI
หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

สาธิตโหวด ลายมโหรีอีสาน

14 / 24/01/2567

สาธิตโหวด ลายมโหรีอีสาน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์...

ADMIN BPI
หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

สาธิตโปงลาง สาวคอยอ้าย

15 / 24/01/2567

สาธิตโปงลาง สาวคอยอ้าย โดย ว่าที่ ร้อยตรีพุฒธิพงษ์ พาหา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์...

ADMIN BPI
หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

สาธิตดีดพิณ ลายสาวคอยอ้าย

15 / 24/01/2567

สาธิตดีดพิณ ลายสาวคอยอ้าย โดยอาจารย์อภิรักษ์ ภูสง่า วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์...

ADMIN BPI
หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

สาธิตเป่าโหวด ลายสาวคอยอ้าย

28 / 24/01/2567

สาธิตเป่าโหวด ลายสาวคอยอ้าย โดยครูราเมศวร์ สุเรรัมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์...

ADMIN BPI
หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

สาธิตสีซออีสาน ลายสาวคอยอ้าย

12 / 24/01/2567

สาธิตสีซออีสาน ลายสาวคอยอ้าย โดยครูพัฒนพล แสนแก้ว วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์...

ADMIN BPI
หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

สาธิตเป่าแคน ลายสาวคอยอ้าย

13 / 24/01/2567

สาธิตเป่าแคน ลายสาวคอยอ้าย โดยครูราเมศวร์ สุเรรัมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์...

ADMIN BPI
หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

สาธิตดีดพิณ ลายแม่ฮ้างกล่อมลูก

17 / 24/01/2567

สาธิตดีดพิณ ลายแม่ฮ้างกล่อมลูก โดยครูประดิษฐ์ วิลาศ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์...

ADMIN BPI
หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

สาธิตโปงลาง ลายแม่ฮ้างกล่อมลูก

19 / 24/01/2567

สาธิตโปงลาง ลายแม่ฮ้างกล่อมลูก โดยว่าที่ ร้อยตรีพุฒธิพงษ์ พาหา วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒ...

ADMIN BPI
หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

สาธิตเป่าแคน ลายแม่ฮ้างกล่อมลูก

12 / 24/01/2567

สาธิตเป่าแคน ลายแม่ฮ้างกล่อมลูก โดยครูราเมศวร์ สุเรรัมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป...

ADMIN BPI
หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

สาธิตซออีสาน ลายแม่ฮ้างกล่อมลูก

21 / 24/01/2567

สาธิตซออีสาน ลายแม่ฮ้างกล่อมลูก สาธิตโดย ครูพัฒนพล แสนแก้ว วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิล...

ADMIN BPI
หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

สาธิตเป่าโหวด ลายแม่ฮ้างกล่อมลูก

13 / 24/01/2567

สาธิตเป่าโหวด ลายแม่ฮ้างกล่อมลูก สาธิตโดยครูราเมศวร์ สุเรรัมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพั...

ADMIN BPI
หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

บรรเลงลายแมงภู่ตอมดอก

25 / 24/01/2567

สาธิตบรรเลงลายแมงภู่ตอมดอก วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์...

ADMIN BPI
หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

สาธิตบรรเลงโหวด ลายสาวน้อยหยิกแม่

17 / 24/01/2567

สาธิตบรรเลงโหวดลายสาวน้อยหยิกแม่ โดยศิลปินแห่งชาติ นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ส...

ADMIN BPI
หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

แม่ท่ายักษ์5

129 / 11/10/2566

วีดิโอประกอบการสอนวิชาโขนยักษ์ ระดับพื้นฐาน ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม...

ADMIN BPI
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แม่ท่ายักษ์4

36 / 11/10/2566

วีดิโอประกอบการสอนวิชาโขนยักษ์ ระดับพื้นฐาน ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม...

ADMIN BPI
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แม่ท่ายักษ์3

31 / 11/10/2566

วีดิโอประกอบการสอนวิชาโขนยักษ์ ระดับพื้นฐาน ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม...

ADMIN BPI
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แม่ท่ายักษ์2

30 / 11/10/2566

วีดิโอประกอบการสอนวิชาโขนยักษ์ ระดับพื้นฐาน ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม...

ADMIN BPI
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์