You are here :


วิทยานิพนธ์

ชื่อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้แต่ง ประจำปี เอกสาร
ฟ้อนตังหวาย: พัฒนาการและการสืบทอดการแสดงพื้นบ้านอีสาน
FON TANG WAI: DEVELOPMENT AND INHERITANCE OF THE ISAN FOLK PERFORMANCE
พิชิต ทองชิน 2564
ฟ้อนตังหวาย: พัฒนาการและการสืบทอดการแสดงพื้นบ้านอีสาน
86
กลวิธีการบรรเลงระนาดเอกประเภทเพลงรัวของครูไชยยะ ทางมีศรี
THE RANAT EK PERFORMANCE PRACTICES IN RUA BY CHAIYA THANGMISI
เอกพจน์ ฉุนจุ้ย 2564
กลวิธีการบรรเลงระนาดเอกประเภทเพลงรัวของครูไชยยะ ทางมีศรี
82
การขับร้องเพลงหน้าพาทย์ในการแสดงละครดึกดำบรรพ์ เรื่อง พระยศเกตุ
THAI CLASSICAL SINGING IN THE NAPHAT PIECE FOR THE LAKHON DUEKDAMBAN IN THE PHRA YOTSAKET EPIC
ณิชกานต์ บุญดล 2564
การขับร้องเพลงหน้าพาทย์ในการแสดงละครดึกดำบรรพ์ เรื่อง พระยศเกตุ
104
แนวคิดการประดิษฐ์ท่าราเพลงหน้าพาทย์เสมอของตัวลิง
THE CONCEPT OF CREATING THE NAPAHT CHOREOGRAPHY OF THE SIMIAN KHON CHARACTER IN SA-MOE
ธณาวุฒิ อ้นวงษ์ 2564
แนวคิดการประดิษฐ์ท่าราเพลงหน้าพาทย์เสมอของตัวลิง
65
ผลงานเพลง ครูสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ (ศิลปินแห่งชาติ) จากบทพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
MUSICAL WORKS OF SIRICHAICHARN FACHAMROON (NATIONAL ARTIST OF THAILAND) BASED ON THE ROYAL LYRICS OF HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN OF THAILAND
ฤทธิพร แก้วดี 2564
ผลงานเพลง ครูสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ (ศิลปินแห่งชาติ) จากบทพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
70
บทบาทยักษ์กุมารในการแสดงโขน
ROLE OF THE CHILD-DEMON CHARACTER IN KHON PERFORMANCE
ชานนท์ ทัสสะ 2564
บทบาทยักษ์กุมารในการแสดงโขน
45
การดำเนินทำนองปี่ใน ประเภทเพลงสามชั้น ทางครูปี๊บ คงลายทอง (ศิลปินแห่งชาติ)
MUSICAL REALISATION OF THE PI NAI FOR SAM CHAN MUSIC GENRE IN THE STYLE OF PEEP KHONGLAITHONG (NATIONAL ARTIST OF THAILAND)
ณัฏฐ์พัชร์ สนธิธรรม 2564
การดำเนินทำนองปี่ใน ประเภทเพลงสามชั้น ทางครูปี๊บ คงลายทอง (ศิลปินแห่งชาติ)
48
การว่าดอกด้วยเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย
THE WA-DOK BY STRINGED INSTRUMENTS IN THAI STRING ENSEMBLE
ณัฐพิมล เพ็ชยะมาตร์ 2564
การว่าดอกด้วยเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทย
45
จิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย ผ่านภาพลักษณ์ทางศิลปะบำบัดจิต
THE SPIRIT OF THAINESS THROUGH THE VISUAL IMAGE OF “ART THERAPY”
สายอักษร รักคง 2564
จิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย ผ่านภาพลักษณ์ทางศิลปะบำบัดจิต
80
วัตถุแห่งความทรงจาของความทุกข์
THE OBJECT OF SORROW
พงษ์พิสุทธิ์ รัตนวิเชียร 2564
วัตถุแห่งความทรงจาของความทุกข์
58
โลกเสมือนแห่งสภาวะเด็กติดเกม
THE VIRTUAL WORLD OF YOUTH WITH GAMING DISORDER
ภัทรพล เกิดปรางค์ 2564
โลกเสมือนแห่งสภาวะเด็กติดเกม
58
สัญญะแห่งความรักความอบอุ่น
SYMBOL OF LOVE AND WARMTH
อัปสร นุชเปลี่ยน 2564
สัญญะแห่งความรักความอบอุ่น
64
นาฏยประดิษฐ์ฟ้อนอีสาน นายทองจันทร์ สังฆะมณี
CHOREOGRAPHY OF I-SAN DANCE BY THONGCHAN SUNGKHAMANEE
สมฤดี ชานิ 2564
นาฏยประดิษฐ์ฟ้อนอีสาน นายทองจันทร์ สังฆะมณี
76
สุนทรียะแห่งความรักความอบอุ่นในครอบครัว
AESTHETICS OF LOVE AND WARMTH IN THE FAMILY
ลาภ อำไพรัตน์ 2564
สุนทรียะแห่งความรักความอบอุ่นในครอบครัว
60
จิตรกรรมไทยร่วมสมัยในวิถีชีวิตแออัดของสังคมเมือง
CONTEMPORARY THAI PAINTINGS IN THE CROWDED URBAN WAY OF LIFE
ธราธร แก้วโสนด 2564
จิตรกรรมไทยร่วมสมัยในวิถีชีวิตแออัดของสังคมเมือง
85
สุนทรียะความงามของภาพสะท้อนโนรา
AESTHETIC REFLECTIONS OF NORA ARTS OF SOUTHERN THAILAND
เอกรินทร์ ชัยจะโปะ 2564
สุนทรียะความงามของภาพสะท้อนโนรา
66
กลวิธีการละเล่นกระตั้วแทงเสือ
THE KRATUA THAENG SUA (THAI TRADITIONAL MARTIAL PLAY)
อชิระ ทิศาภาคย์ 2564
กลวิธีการละเล่นกระตั้วแทงเสือ
91
สุนทรียภาพแห่งความเสื่อมสลาย
AESTHETICS OF DECAY
กิตติพงษ์ ทุมกิ่ง 2563
สุนทรียภาพแห่งความเสื่อมสลาย
79
การขับร้องเพลงตับทะแย สามชั้น ทางพระยาประสาน ดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์)
THE CLASSICAL SINGING IN TAP THA-YAE SAM CHAN BASE ON PHRAYA PRASANDURIYASAP (PLAEK PRASANSAP)'S STYLE
ศศิธร เกื้อกูล 2563
การขับร้องเพลงตับทะแย สามชั้น ทางพระยาประสาน ดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์)
94
กลวิธีกระบวนรำเกี้ยวลักษณะพิเศษในละครรำ: ละครพันทางเรื่องพระลอ
SPECIAL PERFORMING TECHNIQUES FOR THE COURTSHIP DANCE IN THE DANCE DRAMA: LAKHON PHANTHANG RUANG PHRA LO
พิมพ์ตะวัน ศรีสาคร 2563
กลวิธีกระบวนรำเกี้ยวลักษณะพิเศษในละครรำ: ละครพันทางเรื่องพระลอ
60