You are here :


องค์ความรู้

การแสดงนาฏศิลป์ไทยชุดอนุรักษ์ “ภาคตะวันออก” ชุด อัปสราบายน

306 / 09/04/2562

ความอัศจรรย์ใจ ที่สำแดงผ่านผืนดิน อีสาน ถูกหลอมรวมผ่านวิถีชีวิต จากความแตกต่างของวัฒนธรรมก่อเกิดเป็นคว...

การแสดงนาฏศิลป์ไทยชุดอนุรักษ์ “โขน”เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “พิเภกผู้ภักดี”

319 / 09/04/2562

การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด พิเภกผู้ภักดี พญาพิเภก คือ เวสสุญาณเทพบุตรที่พระอิศวรให้จุติเพื่อช่วยพ...

การแสดงภาคกลางชุด นาฏกรรมเรืองรอง แผ่นดินทางของพระราชา

270 / 09/04/2562

การแสดงชุด “ นาฏกรรมเรืองรอง แผ่นดินทองของพระราชา” เป็นการแสดงชุดหนึ่งที่วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง วิทยาลั...

อุดมธาราวิจิตรอาภรณ์

282 / 09/04/2562

“เมืองเหนือ” ดินแดนที่เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และดอกไม้ นานาพันธุ์ เป็น...

เริงรื่นชื่นสงกรานต์

398 / 09/04/2562

แนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดงชุด เริงรื่นชื่นสงกรานต์ กำหนดกรอบการแสดงจากประเพณีสงกรานต์ที่สะท้อนให้เห...

ออเจ้าชาวกรุงศรี

724 / 09/04/2562

กรุงศรีอยุธยา อดีตราชธานี ที่ยิ่งใหญ่ของชาติไทย หลักฐานความรุ่งเรืองของอาณาจักรปรากฏเป็นมรดกทางวัฒนธรร...

ชุดพัสตราบาติก

366 / 09/04/2562

ผ้าบาติกถือได้ว่าเป็นราชินีแห่งศิลปะบนแห่งผืนผ้า เพราะความงามประณีต ความงดงามของลวดลาย สีสันและความวิจ...

ชุดระบำบัวผุด

543 / 09/04/2562

ระบำบัวผุด เป็นการแสดงแนวสร้างสรรค์ที่ได้แนวคิดมาจากดอกบัวผุดซึ่งเป็นดอกไม้ที่พบในพื้นที่ป่าดิบชื้นบ...

อีสานลายมังกร

597 / 09/04/2562

จากการอยู่ร่วมกันในสังคมของชาวจีนและชาวอีสานนำมาเป็นแรงบรรดาลใจในการศึกษารวบรวมข้อมูล บริบททางสังคม ว...

ฟ้อนยาคูปูรมี

332 / 09/04/2562

เป็นการแสดงที่สื่อถึงประเพณีการไหว้พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในเทศกาลสำคัญต่างๆโดยมีขบ...

นครชัยบุรินทร์

330 / 09/04/2562

การแสดงชุดนครชัยบุรินทร์เป็นการแสดงสร้างสรรค์ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เป็นชุดการแสดงที่แสดงให้เห...

นาฏยาชาตรี

324 / 09/04/2562

การแสดงละครชาตรีในภาคตะวันออก หรือที่เรียกกันว่า “เท่งตุ๊ก” เป็นมหรสพพื้นบ้านของ จ.จันทบุรี ที่สืบทอดกัน...

เพลงยั่วหัวโต

905 / 09/04/2562

การแสดงสร้างสรรค์ ชุด เพลงยั่ว หัวโต ได้รับแรงบันดาลใจจากการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมของอ...

ศรรามาวตาร

422 / 09/04/2562

การแสดงสร้างสรรค์ ชุด ศรรามาวตาร ได้แนวความคิดมาจากตำนานการสร้างเมืองลพบุรี ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับวรรณ...

รำขวานนาฏดนตรี

891 / 09/04/2562

เป็นผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์ ผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ได้ศึกษา รวบรวมข้อมูลจากการแสดงชุดรำพม่า...

น่อเจียซอ

549 / 09/04/2562

เพื่อศึกษาและอนุรักษ์เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาวเขาที่มีถิ่นฐานอยู่ในอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ป...

ฟ้อนพนาวันสัตวา

589 / 09/04/2562

การแสดงสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์ชุดฟ้อนฮอก ได้รับแรงบัลดาลใจจากวิถีชีวิตของเกษตรกรชาวล้านนาที่มีความเกี...

รจนา(การแสดงชุด LAMOUR DE PRINCESS "Rojana")

356 / 09/04/2562

การแสดงสร้างสรรค์ครั้งนี้ภาควิชาศิลปะสากล สาขานาฏศิลป์สากลมีความสนใจในการนำวรรณคดีไทยเรื่อง สังข์ทอง โ...