You are here :


สื่อการเรียนรู้

EP6 วงกลม

19 / 04/10/2565

EP6 วงกลม คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สถาบันบัณฑิตพัฒน...

ADMIN BPI
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

EP5 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

16 / 04/10/2565

EP5 อัตราส่วนตรีโกณมิติ คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สถ...

ADMIN BPI
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

EP4 ความคล้าย

17 / 04/10/2565

EP4 ความคล้าย คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สถาบันบัณฑิต...

ADMIN BPI
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

EP3 สถิติ

12 / 04/10/2565

EP3 สถิติ คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สถาบันบัณฑิตพัฒน...

ADMIN BPI
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

EP2 ความน่าจะเป็น

11 / 04/10/2565

EP2 ความน่าจะเป็น คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สถาบันบั...

ADMIN BPI
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

EP1-3 อสมการและกราฟแสดงจำนวน

11 / 04/10/2565

EP1-3 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เรื่อง อสมการและกราฟแสดงจำนวน คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการ...

ADMIN BPI
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

EP1-2 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแก้สมการ

15 / 04/10/2565

EP1-2 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแก้สมการ คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึ...

ADMIN BPI
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

EP1-1 โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

9 / 04/10/2565

EP1-1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เรื่อง โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาป...

ADMIN BPI
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

EP3-2 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง

9 / 04/10/2565

EP3-2 การแยกตัวประกอบของพหุนาม เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึก...

ADMIN BPI
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

EP3-1 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสามที่อยู่ในรูปผลบวกของกำลังสามหรือผลต่างของกำลังสาม

11 / 04/10/2565

EP3-1 การแยกตัวประกอบของพหุนาม เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสามที่อยู่ในรูปผลบวกของกำลังสามหรือผลต...

ADMIN BPI
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

EP2-4 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

9 / 04/10/2565

EP2-4 ระบบสมการ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพ...

ADMIN BPI
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

EP2-3 โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

11 / 04/10/2565

EP2-3 ระบบสมการ เรื่อง โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการพั...

ADMIN BPI
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

EP2-2 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยการแทนค่าและการกำจัดตัวแปร

12 / 04/10/2565

EP2-2 ระบบสมการ เรื่อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยการแทนค่าและการกำจัดตัวแปร คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษา...

ADMIN BPI
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

EP2-1 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้กราฟ

10 / 04/10/2565

EP2-1 ระบบสมการ เรื่อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้กราฟ คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการพัฒนา...

ADMIN BPI
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

EP1-4 พื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด

14 / 04/10/2565

EP1-4 พื้นที่ผิวและปริมาตร เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครง...

ADMIN BPI
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

EP1-3 พื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกลม

13 / 04/10/2565

EP1-3 พื้นที่ผิวและปริมาตร เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกลม คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงก...

ADMIN BPI
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

EP1-2 พื้นที่ผิวและปริมาตรของกรวย

10 / 04/10/2565

EP1-2 พื้นที่ผิวและปริมาตร เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรของกรวย คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการ...

ADMIN BPI
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

EP1-1 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตร

15 / 04/10/2565

EP1-1 พื้นที่ผิวและปริมาตร เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตร คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศ...

ADMIN BPI
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

EP5 การแปลงทางเรขาคณิต

16 / 03/10/2565

EP5 การแปลงทางเรขาคณิต คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สถา...

ADMIN BPI
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

EP4 ความเท่ากันทุกประการ

18 / 03/10/2565

EP4 ความเท่ากันทุกประการ คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ส...

ADMIN BPI
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์