ผลการตัดสินการประกวดบทความการจัดการองค์ความรู้ การประชุมวิชาการจัดการความรู้ระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ต่อยอดองค์ความรู้ สู่การใช้ประโยชน์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

Card image cap
Card image cap
สิริสกุล เกิดมี
606 views 25/03/2562

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดบทความการจัดการองค์ความรู้ การประชุมวิชาการจัดการความรู้ระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ต่อยอดองค์ความรู้ สู่การใช้ประโยชน์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ……………………………………………………………………………………… สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ดำเนินการจัดการประกวดบทความการจัดการองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อการกำหนดมาตรฐานตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันอันจะก่อให้เกิดการสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการรวบรวมองค์ความรู้ ทางด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสายสนับสนุนและการจัดการความรู้ของนักศึกษา นั้น บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดบทความการจัดการองค์ความรู้ ได้ดำเนินการตัดสินผลการประกวดบทความการจัดการองค์ความรู้ที่ส่งเข้าประกวด เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ปรากฏผลการตัดสิน ดังนี้ ๑. ผลการประกวดบทความการจัดการองค์ความรู้ ด้านการเรียนการสอน ๑.๑ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ดนตรีไทยระดับประถมศึกษาสู่ชุมชน ได้รางวัลที่ ๑ ๑.๒ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง กระบวนการพัฒนาฐานความรู้เพื่อต่อยอดสู่การเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านกรณีศึกษารายวิชาชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง ได้รางวัลที่ ๒ ๑.๓ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เรื่อง การใช้ facebook กับการเรียนการสอน ได้รางวัลที่ ๓ ๑.๔ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนพิณอย่างยั้งยืน ได้รางวัลชมเชย ๑.๕ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้นักเรียน - นักศึกษามีวินัย ได้รางวัลชมเชย ๒. ผลการประกวดบทความการจัดการองค์ความรู้ ด้านการวิจัย ๒.๑ คณะศิลปศึกษา เรื่อง การประยุกต์กระบวนการวิจัย สู่การพัฒนาการเรียนการสอน ได้รางวัลที่ ๑ ๒.๒ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เรื่อง เทคนิคการเขียนงานวิจัยด้านนาฏศิลปไทย ได้รางวัลที่ ๒ ๒.๓ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช เรื่อง เทคนิคการเขียนรายงานการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ได้รางวัลที่ ๓ ๓. ผลการประกวดบทความการจัดการองค์ความรู้ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓.๑ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เรื่อง เพลงขอทานจังหวัดสุโขทัย ได้รางวัลที่ ๑ ๓.๒ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง เรื่อง การผลิตโพนเพื่อธุรกิจชุมชน ได้รางวัลที่ ๒ ๓.๓ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เรื่อง โขนสด จังหวัดลพบุรี ได้รางวัลที่ ๓ ๓.๔ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เรื่อง ละครรำชาตรีวิเศษชัยชาญ ได้รางวัลชมเชย ๓.๕ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เรื่อง อนุรักษ์สืบสานสำเนียงเสียงเพลงโคราช ได้รางวัลชมเชย ๓.๖ วิทยาลัยนาฏศิลป เรื่อง การปรับวงมโหรีเครื่องเดียวเพื่อการประกวด ได้รางวัลชมเชย ๓.๗ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เรื่อง การจัดการงานศิลป์เพื่อธุรกิจชุมชนบ้านตะปอนใหญ่ จ.จันทบุรี ได้รางวัลชมเชย ๓.๘ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การจัดการความรู้สู่ชุมชนด้วยวงมโหรีอีสาน ได้รางวัลชมเชย ๓.๙ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช เรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์ผ้าพระบท จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รางวัลชมเชย ๓.๑๐ คณะศิลปศึกษา เรื่อง การถ่ายทอดท่ารำโขนลิงของคุณครูวิโรจน์ อยู่สวัสดิ์ ได้รางวัลชมเชย ๓.๑๑ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ เรื่อง วิถีค่าย วิถีศิลปิน ได้รางวัลชมเชย ๔. ผลการประกวดบทความการจัดการองค์ความรู้ ด้านสายสนับสนุน ๔.๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อปรับปรุงกระบวนการสําหรับการติดตามเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และตัวชี้วัดระดับเป?าประสงค? ของคณะวิศวกรรมศาสตร? มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รางวัลที่ ๑ ๔.๒ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้วย Google Application สำหรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ได้รางวัลที่ ๒ ๔.๓ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง แนวทางการเสนอหัวข้อวิจัย/สร้างสรรค์ให้ได้รับทุน ได้รางวัลที่ ๓ ๔.๔ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการประเมินผลทดลองปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการบรรจุใหม่ ได้รางวัลชมเชย ๕. ผลการประกวดบทความการจัดการองค์ความรู้ของนักศึกษา ๕.๑ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เรื่อง การจัดการความรู้ด้านกลอนลำของหมอลำสมชาย เงินล้าน ได้รางวัลที่ ๑ ๕.๒ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เรื่อง เทคนิคการตีบทของนาฏศิลป์ไทย ได้รางวัลที่ ๒ ๕.๓ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เรื่อง แนวทางการเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ได้รางวัลที่ ๓ ๕.๔ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เรื่อง การสอนดนตรีไทยให้กับชุมชน “โรงเรียนวัดโป่งแรด” ได้รางวัลที่ ๓ ๕.๕ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เรื่อง "จักสาน" งานฝีมือลือชื่อจังหวัดอ่างทอง ได้รางวัลชมเชย ๕.๖ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช เรื่อง เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ได้รางวัลชมเชย ๕.๗ คณะศิลปศึกษา เรื่อง รับงานในขณะเรียนอย่างไรเพื่อไม่ให้กระทบต่อความรู้ด้านวิชาการ ได้รางวัลชมเชย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด