ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ ด้านศิลปวัฒนธรรม

Card image cap
Card image cap
ธนาธรณ์ มาสม
268 views 09/08/2565

วารสาร “วิพิธพัฒนศิลป์” E-ISSN: 2730-3640 รับตีพิมพ์บทความคุณภาพทางด้านศิลปะ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ และการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสาขาศิลปะ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์อ้างอิง https://so02.tci-thaijo.org/index.php/WIPIT

ข่าวล่าสุด