เยาวชนต้นแบบ สืบสาน รักษา ต่อยอด โดยใช้พลวัตทางวัฒนธรรม

Card image cap
Card image cap
ธนาธรณ์ มาสม
262 views 09/08/2565

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดโครงการ “เยาวชนต้นแบบ สืบสาน รักษา ต่อยอด โดยใช้พลวัตทางวัฒนธรรม” ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ดังนี้ 1. คณะศิลปศึกษา 2. คณะศิลปวิจิตร 3. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 4. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 5. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 6. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง # เยาวชนต้นแบบ รักชาติ ศรัทธาศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ #

ข่าวล่าสุด